Versoepeling geluidnormen voor oudere binnenvaartschepen

Informatie
Datum

De geluidnormen voor oudere schepen in de binnenvaart worden versoepeld. Dit gebeurt naar aanleiding van onderzoek dat in 2014-2015 is uitgevoerd door Level Acoustics & Vibration en DPA Cauberg-Huygen, in samenwerking met Rubber Design, waarvan de resultaten in 2015 zijn gepresenteerd aan het Europees Comité voor de opstelling van standaarden in de binnenvaart (CESNI). De geluidnormen golden al voor schepen gebouwd na 1 april 1976. Op basis van Europese regels zouden vanaf 2020 ook schepen gebouwd vóór 1976 aan deze strengere geluidseisen moeten voldoen. Op verzoek van het Nederlandse ministerie voor Infrastructuur en Waterstaat zal voor de geluidniveaus op deze schepen nu een andere meetmethodiek gebruikt worden dan voor de groep jongere schepen. Het moeten voldoen aan de normen is voor deze oudere schepen namelijk technisch niet haalbaar of onbetaalbaar.

 

Nieuwe meetmethodiek

Het voorstel voor de nieuwe meetmethode is in grote delen gebaseerd op de resultaten die zijn aangedragen door het onderzoek waaraan Level Acoustics & Vibration heeft bijgedragen. De nieuwe meetmethodiek behelst het meten van een gewogen gemiddelde van verschillende toerentallen van de motor, in plaats van bij alleen 95% van het motorvermogen. Het meten van verschillende toerentallen sluit beter aan bij hoe de motor in de praktijk wordt gebruikt. Mochten er volgens deze meetmethodiek alsnog overschrijdingen gemeten worden, dan wordt van de schipper gevraagd dat alles wordt gedaan dat redelijkerwijs van hem mag worden verwacht om de geluidniveaus te verlagen. Wat ‘redelijkerwijs’ precies inhoudt wordt de komende tijd door het ministerie, in samenspraak met de inspectiedienst ILT, de keuringsinstanties en de internationale brancheorganisaties bepaald. Er zal mogelijk gevraagd worden minimaal een bepaald bedrag te investeren, dat gerelateerd wordt aan de jaaromzet. Als er na deze investering nog steeds overschrijdingen bestaan dan worden deze, mits niet te hoog, toegestaan. Als het geluidniveau in de slaapkamer uiteindelijk te hoog blijft, mag het een schip niet meer dan 16 uur per dag varen.

 

Omdat de normen niet onverkort zullen worden toegepast op oude schepen, zijn hiermee alleen al in Nederland zo’n 2500 schepen van de ondergang gered.

 

Eerdere berichtgeving

Lees ook ons nieuwsbericht van augustus 2014:

Nieuwsbericht “Aanvullend onderzoek geluid binnenvaartschepen” d.d. 20 aug. 2014