Aanvullend onderzoek geluid in binnenvaartschepen

Informatie
Datum

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) heeft aan de combinatie DPA Cauberg-Huygen, Level Acoustics & Vibration en Rubber Design opdracht gegeven tot de uitvoering van een onderzoek naar geluidniveaus in binnenvaartschepen. Het gaat hierbij om schepen die gebouwd zijn voor 1976 en varen op de Rijn. Een in 2013-2014 uitgevoerd verkennend onderzoek wijst uit dat de geluidniveaus vaak te hoog zijn. Het vervolgonderzoek dient niet alleen te verifiëren of de conclusies uit het verkennend onderzoek juist zijn maar ook inzicht te geven in de kosten van geluidreducerende maatregelen en of de geluidnorm flexibel kan worden toegepast. Het onderzoek is begin 2015 gereed.

 

Geluidregels op de Rijn

Binnenvaartschepen op de internationale Rijn moeten voldoen aan geluideisen die zijn afgesproken in de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) en vastgelegd in het Reglement voor onderzoek van schepen op de Rijn (ROSR). Deze eisen zijn ingevoerd in 1975. Schepen die gebouwd zijn na 1975 voldoen al aan deze eisen. In 2003 is de overgangstermijn voor schepen gebouwd voor 1976 gesteld op 1 januari 2015. Inmiddels is de termijn verlengd tot 1 januari 2020. Schepen die gebouwd zijn voor 1976 dienen dus vanaf 2020 te voldoen aan deze geluideisen. Door de brancheorganisaties voor de binnenvaart is bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) gesignaleerd dat het voldoen aan de geluideisen leidt tot technische en / of financiële knelpunten voor diverse categorieën van oudere binnenschepen. Het in 2013-2014 door TNO en Level Acoustics & Vibration uitgevoerde vooronderzoek bevestigt bovenstaand beeld.

Onderzoek

De resultaten uit het vooronderzoek maken duidelijk dat vooral in de woon- en slaapvertrekken te hoge geluidniveaus optreden. De gebruikers van het schip wonen ook op het schip. Te hoge geluidniveaus kunnen leiden tot slaapverstoring, vermoeidheid en concentratieproblemen hetgeen niet alleen gevaren op kan leveren voor de veiligheid op en rond het schip maar ook voor de gezondheid van de bemanning. DPA Cauberg-Huygen en Level Acoustics & Vibration voeren geluid- en trillingsmetingen uit op een aantal schepen. De gemeten geluidniveaus worden beoordeeld en samen met de resultaten van de trillingsmetingen gebruikt om de maatgevende geluidbronnen van het schip te bepalen. Het onderzoek kijkt ook naar mogelijke geluidreducerende maatregelen en de kosten hiervan. Rubber Design heeft veel ervaring met het stiller maken van schepen. Naast deze technische onderzoeken besteden de onderzoekers ook aandacht aan de normstelling. Is het onder voorwaarden mogelijk om flexibel om te gaan met de geluideisen? Dit kan bijvoorbeeld door de geluideisen alleen toe te passen op de slaaplocatie en niet op de hele ruimte. De hiervoor benodigde maatregelen zijn dan goedkoper dan maatregelen voor het hele slaapvertrek.

Krachtenbundeling

Het onderzoeksteam bestaat uit DPA Cauberg-Huygen, Level Acoustics & Vibration en Rubber Design. Deze bundeling van krachten staat garant voor ervaring, expertise en voldoende capaciteit om het onderzoek binnen de gestelde termijn uit te voeren. DPA Cauberg-Huygen treedt op als penvoerder van het onderzoek.

 

Projectteam

Claire Laudij-van Koot (Level Acoustics & Vibration)
Arnold Koopman (Level Acoustics & Vibration)
Carel Ostendorf (DPA CaubergHuygen)
Jan Visser (Rubber Design)